می توان فناوری بارکد را با استفاده از اطلاعات اولیه بیمار و نتایج معاینه کل  در شبکه بیمارستان پیاده سازی کرد . با این کار، روند کار در بیمارستان را تا حد زیادی بهینه و استاندارد می کنید ، میزان خطا را کاهش می دهید، به پیشرفت و سرعت کار کمک می کنید. این سیستم هم برای پزشکان ،پرسنل بیمارستان و بیماران مفید خواهد بود.

تیکپذیرش :

اطلاعات بیمار را میتوان به صورت بارکد رمز گذاری کرد و یک شناسنامه برای بیمار به وجود آورد. با این روش خطا انسانی به حداقل رسیده و کارها با سرعت و دقت بالا تری پیش میروند. در آخر هنگام ترخیص با اسکن اطلاعات بیمار میتواند هزینه ها را محاسبه کرد و صورت حساب بیمار را به آن تحویل داد.

تیکمعاینه پزشک

هنگامی که بیماران به پزشک مراجعه می کنند، با اسکن بارکدی که روی کارت بیمار درج شده ، تمام اطلاعات بیمار در دسترس پزشک قرار می گیرد.

تیک آزمایشگاه

در آزمایشگاه تمامی نمونه ها باید حاوی لیبل باشند که اطلاعات شخصی که نمونه متعلق به آن است در لیبل درج شده باشد. در آخر نیز نتایج نمونه بر روی لیبل درج میشود تا پزشک به راحتی و دقت بالا به نتایج آزمایش دسترسی پیدا کند.

تیکداروخانه:

بیمار کارت خود را که حاوی تمامی اطلاعات از جمله نسخه پزشک است را نزد داروخانه میبرد و داروخانه با اسکن کارت  تمامی اطلاعات بیمار را رمز گشایی  و دارو را به بیمار تحویل می دهد .

بارکدینگ در سیستم پزشکی و بیمارستانی  کمک می کند که پرسه  های کاری بدون خطا انسانی و با دقت بالا صورت گیرند و این مسئله یکی از مهمترین مسائل در بخش پزشکی است.

پیشنهاد ماهان لیبل